žioruoti

žioruoti
žiorúoti, -úoja, -ãvo intr. Rtr, 28,502, , NdŽ, ; Š 1. KII176, ŠT81,220, rusenti, žaižaruoti, gruzdėti: Vidury jo lauko žioruoja krūva gyvų anglių J.Balč. Ugnis sieno[je] žiorúoja, t. y. dega be liepsnos J. Būtų kad tik kiek namas užsidegęs, žiūriu – jau lubos žiorúoja Žvr. Buvo surišti ir į žioruojantį pečių įmesti, bet jie nesudegė brš. Žioravo laužo žarijos, pažarstomos šaka, norint prisidegti pypkę M.Katil. Cigaras iškrinta iš pirštų ant žemės. Ten jis žioruoja, iš jo kyla mėlynas, plonas dūmas aukštyn, vis aukštyn I.Simon. 2. Kel1881,9, 502, Plik, Nv, Erž, Plk, Smln žėrėti, šviesti: Neužžerta ugnis žioravo visą naktį angliuose, t. y. švietė J. Ugnis tarp žarijų dar žiorúoja, dar gyva J. Žėrinčios (žiorúojančios) anglys KI554. Anglės po pečiaus žiorúoja: reik išžarstyt pečių, kad anglės priblėstų Škn. Žemė, iš Saulės išsiskyrus, ilgai žioravo ir švietė . Ugnis (gruzdenusi) vėl pradėjo žiorúoti KI105. To kunigiuko kambaruko[je] šviesa žiorúo[ja] End. Sodriai ūžė dumplės, kaip rubinai žioravo žaizdras J.Mik. Suėmusys daugybes kalinių išvarė į Lietuvą, palikdamys Prūsūse anglis bežioruojančias S.Dauk. | Saulelė, žioruodama per rūką, pamažu kilo aukštyn Žem. | Štai vakarai ugnim žioruoja, ir saulė glosto pilką kalvą V.Myk-Put. Vasara atvėrė karštą ir neišmatuojamą motinos glėbį, alsavo ir žioravo šviesa, ugnimi, bręstančių ir augančių augmenų tvaiku M.Katil. | prk.: Pats žioravo aitra karės S.Dauk. Žioravusi rūstybė visų širdė[je] it kibirkštys pelene S.Dauk.spindėti, žaižaruoti: Čia karalius pakėlė savo žioruojantį vainiką A.Vaičiul. Pyktis žiorãvo jo akyse . 3. Jn(Kv), DūnŽ leisti šviesą per kiaurymes, plyšius: Kiugžte sukiugždęs spangis žiorúo[ja] J. Prastas ūkininkas, jei stogai žiorúo[ja] Šv. Daržinė ilgiausia, dvijų galų, bet jos tarplentės ir skiedrinis stogas žioruo[ja] kiaurai Prk. Išeitu į kalidorių, veizu – durys žiorúo[ja] Kl. Stogas pradėjo žiorúoti: reiks palopyti Žgč. Papamatis žiorúoja Krkl. Par dures žiorúo[ja], par langus žiorúo[ja]! Šv. Užkibyk ir tą skylelę, jug matai, ka žiorúo[ja] Slnt. Ką tau galia laikyties trobo[je] šiluma, kad pro sienotarpius žiorúo[ja] Vvr.kedėti, dilti, kiurti (apie drabužį): Visa kuskelė išblindusi, žiorúo[ja] Užv. Žioruo[ja] jau tavo kelnių keliai, greit praplyš kelnės Šts. Alkūnės žioravo prablindusios Žem.persišviesti, ryškėti pro ką: Ant dviračio motriška lipa ir visa žiorúo[ja] – tokie dabar apdarai Šts. Spadninčia žiorúo[ja] par šlebę – plona y[ra] tatai Pln. Plona ta medžiaga, viskas žiorúos, kaip pasisiūs Žr. 4. neaiškiai matytis, šmėkšoti: Žiorúo[ja] par medžius laukas Šv. Aukštasis kalnas žioruote žioruoja . Vienur kitur žioravo nesugriuvusios krosnys . Žioravo pakilusi ruda durpinė velėna ir augo karklų rezginys . \ žioruoti; įsižioruoti; išžioruoti; pažioruoti; pražioruoti; sužioruoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • žioruoti — žiorúoti vksm. Moli̇̀nėje krósnyje žiorúoja añglys …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žiorėti — žiorėti, žiõri, ėjo 1. žr. žioruoti 2: Iš jo akių žiorėjo liepsna, o iš ausų rūko dūmai ps. 2. žr. žioruoti 3: Iš kairės ir iš dešinės žiorėjo milžiniškų urvų angos rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dveniuoti — dveniuoti, iuoja, iãvo intr. žioruoti, plezgenti, dvėluoti: Žarijų buvo pečiun, tik dveniãvo Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dvėluoti — dvėluoti, uoja, ãvo intr. 1. dvėsuoti, pūtuoti, lekuoti: Kumelukas tep pailso, kad sugriuvo ir dvėluoja Švn. Ko dvėluoji, kap šuo karštą vasaros dieną? Srj. Arkliai pailso, prieš kalną veždami, tai tik dvėluoja Mrs. Karvė apsiėdusi dobilų, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gaisruoti — gaisruoti, uoja, ãvo 1. intr. švytėti, žibėti, blykčioti, spindėti, žioruoti: Kaskart ryškiau atospindžiai gaisruoja V.Myk Put. Aušra gaisruoja J. Par pãmatą gaisruo[ja], kad kiauras J. Rytai ima gaisruoti BŽ149. Senoviškoj troboje ugnim ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžioruoti — intr. žioruojant išdegti: Anglys išžiorãvusios KI138. | refl. Š, KŽ: Išsižiorãvo liepsna, t. y. išėjo, anglys išdegė, jau nebus garų J. žioruoti; įsižioruoti; išžioruoti; pažioruoti; pražioruoti; sužioruoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažioruoti — intr. 1. NdŽ truputį sublizgėti. | prk.: Akyse man pažiorãvo žižilpos, t. y. išlėkė iš akių J. 2. NdŽ šiek tiek prasišviesti. 3. NdŽ kiek apraibti (apie akis). žioruoti; įsižioruoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plasnoti — plasnoti, oja, ojo intr. 1. Pnd mosuoti, mojuoti (sparnais): Iškilo į dangų aukštai vieversiai, čirena, sparneliais plasnoja Mair. Atlėk, gegute, sparnais plasnodama, siratų pulką nuramindama! Čb. Paplastais plasnodamas gaidys gieda J. Gaidys,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plezgenti — plezgenti, ẽna, ẽno 1. tr. judinti, bluzginti: Plezgenk vadžias (atvarslus), ne vis su botagu kiukyk arklius J. 2. intr. NdŽ mirgėti, žioruoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliusenti — pliusenti, ẽna, ẽno intr. pleventi, žioruoti: Naktigonių ugnelė tebepliusẽna Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”